Yom Kippur at Shir Hadash

Congregation Shir Hadash 20 Cherry Blossom Lane, Los Gatos

Monday, Sept 25: Yom Kippur Register & RSVP for Yom Kippur!