Erev Rosh HaShanah at Shir Hadash

Congregation Shir Hadash 20 Cherry Blossom Lane, Los Gatos

Friday, Sept 15: Erev Rosh HaShanah Register & RSVP for Erev Rosh HaShanah!